ตารางสอบวัดผลปลายปี/ปลายภาคเรียน 2/2561

               ด้วยโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จะดำเนินการสอบวัดผลปลายปี/ปลายภาคเรียน 2/2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น
               ในการนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดกรุณากวดขันนักเรียนในปกครองของท่านในการเตรียมตัวสอบ การมาสอบและกลับตามกำหนดเวลา ตามตารางสอบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดหนังสือนำ


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6