ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                  ด้วยโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จะดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 นั้น
                  ในการนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดกรุณากวดขันนักเรียนในปกครองของท่านในการเตรียมตัวสอบ การมาสอบและกลับตามกำหนดเวลา ตามตารางสอบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดหนังสือนำ


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6