ตารางสอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

              แจ้งกำหนดการสอบ ประกาศผลสอบและรับเอกสารจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6


              แจ้งกำหนดการสอบ ประกาศผลสอบและรับรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ป.1-5 ม.1-2 และม.4-5


ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


              ตารางสอบวัดผลปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


              ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินกิจกรรม