ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

         ด้วยโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จะดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นั้น


         ในการนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดกรุณากวดขันนักเรียนในปกครองของท่าน ในการเตรียมตัวสอบ การมาสอบและกลับตามกำหนดเวลา ตามตารางสอบที่แนบมาพร้อมนี้โดยเคร่งครัด


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


              ตารางสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6