ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

         รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล

         รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา

         รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา

         ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

         หมายเหตุ

             - ระยะเวลา เรียนตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

             - เวลาเรียน 08.30 - 12.00 น. (ตามตาราง)

             - การแต่งกายชุดสุภาพ

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560

         ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560

         หมายเหตุ

             - นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส. มผ. ให้ติดต่อครูผู้สอนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เท่านั้น หากนักเรียนติดต่อเกินในวันที่กำหนดจะมีผลไม่จบหลักสูตร และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ให้ติดตามประกาศการสอบแก้ตัวในวันเปิดภาคเรียนใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

    Search

    ** หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน E-Banking ให้เลือก บัญชี กระแสรายวัน ทุกธนาคาร

ปฏิทินกิจกรรม