แผนกบัญชีและการเงิน

                 นางศรุดา อ๋างสกุล
              หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

วัตถุประสงค์

ทำงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส

OUTPUT (เป้าหมาย)

1. มีระบบบัญชี การเงิน ที่ถูกต้องตามงบประมาณ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีระบบการจัดซื้อ และการเบิกจ่ายวัสดุ ที่ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
3. มีระบบการขายสินค้า ที่ทันสมัย ขายสินค้าที่ดี และมีประโยชน์

PROCESS (กระบวนการ)

1. วางแผนการทำงาน (สัปดาห์ เดือน ภาคเรียน ปี)
2. เตรียมข้อมูลต่าง ๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
4. กำหนดระยะเวลาในการทำงาน หรือการส่งมอบ
5. บันทึกและจัดทำหลักฐาน หรือเอกสารให้ต้องถูกต้อง
6. ติดตามงานให้เป็นไปตามระบบ ระยะเวลาที่กำหนด
7. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
8. สรุปผลการทำงาน (สัปดาห์ เดือน ภาคเรียน ปี)
9. รายงานผลการทำงาน (สัปดาห์ เดือน ภาคเรียน ปี)

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

เตรียมอนุบาล

         18,650.00

      17,710.00

อนุบาล 1

         17,496.00

      16,556.00

อนุบาล 2

         17,056.00

      16,756.00

อนุบาล 3

         17,756.00

      17,456.00

ประถมศึกษาปีที่ 1

         18,071.00

      17,271.00

ประถมศึกษาปีที่ 1 (MICP)

         25,571.00

      24,771.00

ประถมศึกษาปีที่ 2

         18,071.00

      17,271.00

ประถมศึกษาปีที่ 2 (MICP)

         25,571.00

      24,771.00

ประถมศึกษาปีที่ 3

         18,071.00

      17,271.00

ประถมศึกษาปีที่ 3 (micp)

         25,571.00

      24,771.00

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

         18,571.00

      18,771.00

ประถมศึกษาปีที่ 4 (MICP)

         25,571.00

      25,271.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1

         19,981.00

      19,181.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 (MICP)

         25,781.00

      24,981.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2

         19,481.00

      19,681.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2 (MICP)

         25,281.00

      25,481.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

         19,981.00

      19,681.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 (micp)

         25,281.00

      25,481.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 (micp)

         29,316.00

      28,516.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 (วิทย์-คณิต)

         21,016.00

      20,016.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 (ศิลป์ - คำนวณ)

         23,716.00

      22,916.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 (ศิลป์ - ภาษา)

         27,316.00

      26,516.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย5 (วิทย์-คณิต)

         20,516.00

      20,716.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย5 (ศิลป์ - คำนวณ)

         23,216.00

      23,416.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5(ศิลป์ - ภาษา)

         26,816.00

      27,016.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย6 (วิทย์-คณิต)

        20,516.00

      20,216.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย6 (ศิลป์ - คำนวณ)

         23,216.00

      22,916.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6(ศิลป์ - ภาษา)

         26,816.00

      26,516.00


แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

      แผนกบัญชีและการเงินได้กำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม 100% ตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยผ่านทางธนาคาร

       สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพจำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และธนาคารธนชาต (สาขาใดก็ได้ทั่วราชอาณาจักร) โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินตามที่โรงเรียนกำหนดให้ (ไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก) ชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวภายในวันที่ โรงเรียนกำหนด ส่วนสำเนาใบนำฝากที่ได้จากธนาคารให้ท่านนำมายืนยันได้ที่คุณครูประจำชั้นในวันประชุมผู้ปกครอง

วิธีที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเงินสด/บัตรเครดิต

1.1 สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยชำระเงินเป็นเงินสด /บัตรเครดิต ทั้งจำนวน ก่อนหรือในวันประชุมผู้ปกครอง เท่านั้น

1.1.1 กรณีไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเวลาที่กำหนด โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ใช้บริการยืมคืนหนังสือห้องสมุด จนกว่านักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทั้งหมด

1.2 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยบัตรเครดิต ท่านผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพิ่ม 2% ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.3 กรณีชำระเงินเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก่อนวันประชุมผู้ปกครอง ท่านสามารถชำระได้ที่แผนกบัญชีและการเงิน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เท่านั้น


ใบแจ้งยอดชำระเงิน

Search

** หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน E-Banking ให้เลือก บัญชี กระแสรายวัน ทุกธนาคาร