ฝ่ายกิจการ

 

                 นางศิรินาถ เกื้อเส้ง
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียน โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมคณะ
          2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และสามารถสร้างวง สร้างทีมสู่สังคม
          3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ
          4. เพื่อให้โรงเรียน สะอาด ปลอดภัย สะดวก ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้
          5. เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองใช้บริการเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย

         1. นักเรียนมีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี
         2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการปฏิบัติทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา สร้างวง สร้างทีม
         3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ
         4. โรงเรียน สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้
         5. ครูนักเรียนผู้ปกครองใช้บริการเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ตลอดเวลา


สำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ

                 นายวีรยุธ ยอดแก้ว
              สำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการ

 

วัตถุประสงค์

          1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงงาน
          2. เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          3. เพื่อบุคลากรได้รับสวัสดิการภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
          4. เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในการบริการ

เป้าหมาย

          1.ได้ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามงานและมาตรฐานของโรงเรียน
          2.มีการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
          3.ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดี
          4.ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการของงานบุคลากร