ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

                ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับจังหวัด) รายการแข่งขันระดับ สปพ. (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6) ดำเนินการแข่งขันระหว่าง วันที่ 21 กันยายน 2561 - 6 ตุลาคม 2561 และรายการแข่งขันระดับ สพม.(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) จะดำเนินการแข่งขันดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561


ระดับชั้นปฐมวัย


         ระดับชั้นปฐมวัย

ระดับชั้นประถมศึกษา


         กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ


         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


         กลุ่มสาระภาษาไทย


         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


         กลุ่มสาระศิลปะ


         กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


         กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ


         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


         แผนกภาษาจีน


         แผนกภาษาอังกฤษ


         รายชื่อนักเรียนแข่งขันระดับจังหวัด สพป.

ระดับชั้นมัธยมศึกษา


         กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ


         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


         กลุ่มสาระภาษาไทย


         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


         กลุ่มสาระศิลปะ


         กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


         กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ


         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


         แผนกภาษาจีน


         แผนกภาษาอังกฤษ