ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560

         ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560

         หมายเหตุ

             - นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส. มผ. ให้ติดต่อครูผู้สอนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เท่านั้น หากนักเรียนติดต่อเกินในวันที่กำหนดจะมีผลไม่จบหลักสูตร และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ให้ติดตามประกาศการสอบแก้ตัวในวันเปิดภาคเรียน