Posted: 2017-03-06

พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประสบความสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติ  อติเศรษฐ์  ประธานบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/311