Posted: 2017-03-05

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย

   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ประสบความสำเร็จการศึกษาอีกระดับหนึ่ง เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ผ่านการประเมินการจัดการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและด้านสติปัญญาทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติ  อติเศรษฐ์  ประธานบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ภาพรวมกิจกรรม  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/310