Posted: 2017-05-11

กิจกรรมวิถีไทยหัว ระดับชั้น ม.1 ม.4

           วันอังคารที่  9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีไทยหัวแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกฎ ระเบียบการอยู่ร่วมกันในรั้วม่วง - ขาว และปรัชญา 5 ประการของโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมรูปภาพกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/315