Posted: 2017-06-07

วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางของสิงคโปร์ อบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ

     วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางของสิงคโปร์ เข้าอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/321