Posted: 2017-08-03

ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ บิ๊กซี สาขาภูเก็ต

 

  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระคณิตศาสตร์  จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความประสงค์เพื่อนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ บิ๊กซี สาขาภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรายรับ-รายจ่ายจากประสบการณ์จริง

 

 

ภาพรวมกิจกรรม :  ป.4/2 วันที่ 31กรกฎาคม 2560 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/354

ภาพรวมกิจกรรม : ป.4/4  วันที่ 01 สิงหาคม 2560 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/355

ภาพรวมกิจกรรม :  ป.4/3 วันที่ 02 สิงหาคม 2560 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/356