Posted: 2017-08-10

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

 

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  เข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

2.         เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจรู้ซึ่งถึงความสำคัญของรายวิชาภาษาจีน

3.         เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนนอกห้องเรียน

4.         เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง

 

 

 ผลการเข่งขัน นักเรียน ของเรา ได้รับรางวัลพิเศษ ติดอันดับ 11-100 (รางวัลพิเศษและรางวัลผ่านเกณฑ์)

นักเรียนที่ติดอันดับ 11-50 รอบเจียระไนเพชร ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท

ประถมศึกษาตอนต้น  ป.1 – 3

เด็กหญิงนัยนา      จะน่ะระดับที่ 33ของประเทศ

ประถมศึกษาตอนปลาย  ป.4-6

เด็กชายสหภาพ     แซ่หลิว                 ระดับที่ 30 ของประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1 – 3

เด็กชายบุญทอง     แซ่หลุ่ย                ระดับที่ 19 ของประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – 6

นางสาวชิดชนก    ประชุมพรรณ์          ระดับที่ 24 ของประเทศ

 

 

 

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/361