Posted: 2017-08-11

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สิงหาคม 2560 วันศุกร์ ที่ 11สิงหาคม  2560  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

          เวลา 06.10 น.   นิมนต์พระสงฆ์

         เวลา 06.30 น.   ถวายภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  แผนกมัธยมศึกษา

         เวลา 07.30 น.   คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกัน ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น

                              - ประธานในพิธีจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

                              - ฝ่ายศาสนพิธีอาราธนาศีล

                              - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                              - ประธานในพิธี ผู้ปกครองและคณะครูร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                              - พระสงฆ์อนุโมทนา

                              - ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร และกราบพระรัตนตรัย

เวลา 07.50 น.    - ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป (บริเวณทางเชื่อมแผนก)

พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร

เวลา 08.20 น.   -  เข้าแถว เคารพธงชาติ  ณ  ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์  แผนกประถมศึกษา

                          -  ขบวนอัญเชิญพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

                          -  ประธานขึ้นสู่เวที เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ

                         -  ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

                         - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงราชสดุดี 2 จบ

                        - ประธานในพิธี ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร

                       - เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/362