Posted: 2017-08-26

โครงการค่ายภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูผู้น่ารัก

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูผู้น่ารักแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 275 คน  โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษาไทยและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

2) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การมีมนุษย์สัมพันธ์และผู้นำผู้ตามที่ดี

3) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

4) เพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย

เชิงคุณภาพ

 1) นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทยและศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น

 2) นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี                                                                                                                                                                                 

 3) การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ มากยิ่งขึ้น                                                                                                                            

 4) นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/367