Posted: 2017-08-28

การประชุมอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

    วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นไปตามจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการ ตัวแทนครูผู้สอน โรงเรียนละ ๓ คน  ณ ห้องดุริยางคศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยมีนางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้ด้วย

รวมภาพกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/368