Posted: 2017-10-29

ผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น ภาคเรียนที่2/2560

  28-29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น ภาคเรียนที่2/2560เพื่อให้ผู้ปกครองลงทะเบียนการเรียนรับผลการเรียนของนักเรียนและได้พูดคุยเพื่อสนทนาปรึกษาหารือข้อเสนอะแนะต่างๆ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลนักเรียนระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง  และพัฒนานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป                                    

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/394

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/395

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/396