Posted: 2017-12-06

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธเหมืองแร่ภูเก็ต

 เมื่อวันที่ 6-8ธันวาคม 2560 ทางแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ หน่วยการเรียนรู้ "สับปะรดภูเก็ต" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพที่สำคัญในชุมชนที่อาศัย ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 

ชั้นปฐมวัยปีที่2/3, 2/5, 2/6 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/414

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 , 2/2       วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/417

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4, 2/7        วันที่ 8 ธันวาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/418