Posted: 2017-12-06

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน

 

         ด้วยกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินการด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นในปริมาณมากขึ้นทุกปี  ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตจัดการบรรยายให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในสถานศึกษา

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/415