Posted: 2017-12-15

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Phuket Old Farm นักเรียนชั้นป.2/3 และ2/4

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสังคมศึกษาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2  วันที่ 15, 18, และ 22 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางด้านสังคมศึกษา เพื่อมีทักษะในการทำงาน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ภาพรวมกิจกรรม ชั้น ป.2/3, 2/4 วันที่ 15 ธ.ค. 60 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/423

ภาพรวมกิจกรรม ชั้น ป.2/1, 2/2 วันที่ 18 ธ.ค. 60 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/424