Posted: 2018-01-10

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 102 คน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานที่จริง

2.      เพื่อให้นักเรียนมีประการณ์จากการเรียนรู้จากสถานที่จริง

3.      เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

ภาพรวมกิจกรรม ชั้น ม.5/3, ม.5/4 วันที่ 10 ม.ค. 61 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/432

ภาพรวมกิจกรรม ชั้น ม.5/1, ม.5/2 วันที่ 11 ม.ค. 61 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/433