Posted: 2018-01-23

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนกภูเก็ตนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียอนุบาล ระหว่างวันที่ 23-25  มกราคม 2561 ณ สวนนกภูเก็ต หน่วยการเรียนรู้ "นกน้อยน่ารัก" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข

ภาพรวมกิจกรรม ชั้นเตรียมอนุบาล1 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/439

ภาพรวมกิจกรรม ชั้นเตรียมอนุบาล2 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/442

ภาพรวมกิจกรรม ชั้นเตรียมอนุบาล3 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/443