Posted: 2018-01-22

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา อ.ถลาง จว.ภูเก็ต (ชั้นม.1และ ม.5)

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาะวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา  อ.ถลาง จว.ภูเก็ต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 22, 26 มกราคม 2561

 วัตถุประสงค์

1)เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง

2) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผน แก้ปัญหา และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

3)เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ และเป็นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 22 ม.ค. 61 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/438

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 26 ม.ค. 61 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/444