Posted: 2018-03-10

งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 และ พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

    วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีคุณกวี  ตันสุคตานนท์  กรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก และนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยหัวเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน พร้อมให้โอวาทนักเรียน

http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/451