Posted: 2018-06-20

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

                 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ทำพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561  เพื่อส่งเสริม สนุบสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ ความสามารถเป็นเลิศในทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามรถในการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

ภาพการแข่งขันวันที่ 18 มิ.ย. 61 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/462

ภาพการแข่งขันวันที่ 19 มิ.ย. 61 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/464

ภาพการแข่งขันวันที่ 20 มิ.ย. 61 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/463

ภาพการแข่งขันวันที่ 21 มิ.ย. 61http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/466

ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 20 มิ.ย. 61http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/465

ภาพการแข่งขันวันที่ 22 มิ.ย. 61 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/469