Posted: 2018-06-26

รำลึกสุนทรภู่ "เชิดชูวรรณศิลป์ "

         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่  เชิดชูวรรณศิลป์ เนื่องในวันสุนทรภู่  26 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

            1)เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้และได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

            2)เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญที่เป็นกวีเอกของโลก

            3)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ

                         1) นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

         เชิงคุณภาพ

                        1) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีของสุนทรภู่และได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

                        2) นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญที่เป็นกวีเอกของโลก

                        3) นักเรียนรักภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


ภาพกิจกรรมฝ่ายการศึกประถมศึกษา :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/472

ภาพกิจกรรมฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/473