Posted: 2018-07-16

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

 

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30น. นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารฯ ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  อาจารย์ลลิดา แก้วฉายรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นำนักศึกษา Central China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 54 คน และบุคลากร จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา และ ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ก่อนกลับมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/481