Posted: 2018-07-31

กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ซึ่งจัดโดยสาระสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 โดยมีวัตถุประสงค์

 1)เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษาควบคู่กับการมีคุณธรรม

2)เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือได้ตลอดจนพัฒนาไปสู่การดำเนิน ชีวิตประจำวันได้

3) เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและจิตสานึกในความเป็นไทย

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/503