Posted: 2018-08-03

โครงการ รู้เรียน รู้งาน รู้อาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยงานแนะแนวจัดโครงการ รู้เรียน รู้งาน รู้อาชีพ ครั้งที่1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  งานธุรกิจร้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สายงานด้านอาชีพ เพื่อการค้นหาตัวเอง                2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ตรงกับความต้องการ
ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/504