Posted: 2018-08-23

การประชุมด้านการเรียนการสอนของเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคใต้ ประจำปี 2561

                        วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ท่านหลี่ชุนฝู รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานร่วมกับ นายสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซียนก๊ก / ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา การประชุมด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ชมโรงเรียนและมหกรรมการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากับโรงเรียนภาษาต่างประเทศเซียะเหมิน  แนะนำโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาในอนาคต สังเกตุการสอนในห้องเรียนจีน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และเย็น  ณ ห้องดุริยางคศิลป์ เวลา 09.00 - 17.00น.

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/528

รายชื่อผู้ร่วมประชุม : download