Posted: 2018-08-24

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน

    วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิล้อกเซียนก๊ก / ประธานกรรมการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาคณะมหกรรมการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ ทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ในระดับสากลเกิดภาวะผู้นำ คุณลักษณะนักเรียน ผู้ตามอย่างเหมาะสมและเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้อย่างเข้าใจจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้รับประสบการณ์ใหม่ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน

ภาพรวมการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/510

ภาพรวมการแข่งขันกรีฑาระดับชั้นปฐมวัย : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/512

ภาพรวมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับชั้นปฐมวัย : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/515

ภาพรวมการแข่งขันกรีฑาระดับชั้นประถมศึกษา : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/514

ภาพรวมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับประถมศึกษา : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/541

ภาพรวมการแข่งขันบาสเกตบอล : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/511

ภาพรวมกิจกรรมพิธีเปิด : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/529

ภาพกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/531