Posted: 2018-08-27

ร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อประจำปี 2561

 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 สาระการงานอาชีพ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 9 ก.ย.61 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดให้คงอยู่