Posted: 2018-09-02

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

      วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

มีความประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง

ะ มัธยมศึกษา

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/543