Posted: 2018-09-06

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561นายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิดสัปดาห์คณิตศาสตร์ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์/ความคาดหวัง เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน, ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีระบบ สามารถตัดสินใจอย่างสมเหตุ สมผล, สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์,สร้างเสริมคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ ของโรงเรียน ณ โรงอาหารมัธยมศึกษา,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ประถม, และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มัธยม

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/544