Posted: 2018-09-10

สัปดาห์สุขศึกษาและพลศึกษา

         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขศึกษาและพลศึกษาแก่นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

2)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และประพฤติปฏิบัติตามหลักการใช้ทักษะชิวิต

3) 

เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว            

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/547