Posted: 2018-09-09

เข้าร่วมการสอบแข่งขัน ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

      วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 นักเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าร่วมการสอบแข่งขัน ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน และรัดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และได้เข้าร่วม แสดงถึงความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทย

2. พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย นำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ผลจากการนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
เด็กชาย กิจพิชญ์ชาญ รังสินธุรัตน์ ได้คะแนน 40 คะแนน       เด็กชายภูริชช์ บุญชมพู ได้คะแนน 42 คะแนน        เด็กหญิงศดานันท์ พัฒกอ ได้คะแนน 42 คะแนน

เด็กชาย ก้องภพ ยะมะลี ได้คะแนน 64 คะแนน                      เด็กชายณฐชนน ลิ่มสกุล ได้คะแนน 43 คะแนน      เด็กหญิงสารนิช แก้วนพรัตน์ได้คะแนน 40 คะแนน