Posted: 2018-09-17

การประชุมคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

    วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561การประชุมคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 25561