Posted: 2018-09-29

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สาระการเรียร

 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาภูเก็ต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์การแข่งขัน ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเทภทดลอง ป.4-6
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเทภทดลอง ม.1-3
5. Science Show ป.4-6
6. Science Show ม.1-3
7. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
8. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.1-6
10. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/555