Posted: 2018-11-05

Old Phuket Farm นักเรียนชั้น ป.2

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิยา  ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษาจัดโครงการยกระดับการเรียนรู้สถานการณ์จริง ( ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ " Old Phuket Farm" )แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์                             

 1) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีความสามัคคี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 3) เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

วันที่ 5 พ.ย. 61 ระดับชั้น ป.2/1 และ 2/6 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/558

วันที่ 6 พ.ย. 61 ระดับชั้น ป.2/3               : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/559

วันที่ 7 พ.ย. 61 ระดับชั้น ป.2/2               : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/560

วันที่ 8 พ.ย. 61 ระดับชั้น ป.5/2               : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/561