Posted: 2018-11-20

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูเก็ตโอลด์ฟาร์ม

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ภูเก็ตโอลด์ฟาร์ม ตามหน่วยการเรียนรู้  "การเจริญเติบโตของพืช " เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักพืชแต่ชนิด ส่วนประกอบ ประโยชน์และขั้นตอนการปลูกพืช แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561

 

ภาพกิจกรรม วันอังคารที่ 20 พ.ย. 61 ชั้น อ.3/1, อ.3/2 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/562

ภาพกิจกรรม วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 ชั้น อ.3/3, 3/6, 3/7  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/563

ภาพกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 ชั้น อ.3/4, 3/5 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/564