Posted: 2018-11-30

ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ สยามนิรมิตภูเก็ต

 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้สถานการณ์จริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ "SIAM NIRAMIT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย ด้านศิลปะ ด้านดนตรีและ ด้านนาฏศิลป์
2) นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักคิดในการทรงงานและวิธีแก้ปัญหาของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3) นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4) นักเรียนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

5) นักเรียนมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/567