Posted: 2018-12-11

ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

          โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระการงานอาชีพฯ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่ได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งการเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพรวมกิจกรรม   วันที่ 11 ธ.ค.61 ป.6/1, ม.6/1              : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/570

ภาพรวมกิจกรรม  วันที่ 12 ธ.ค. 61 ชั้น ป.6/2 และ ม.6/2  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/571

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 13 ธ.ค. 61 ชั้น ป.6/3 และ ม.6/4    : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/573

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 14 ธ.ค. 61 ชั้น ม.6/3                   :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/574