Posted: 2019-01-10

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

      งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

          ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

   การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3   ได้ 82 คะแนน เหรียญทอง

   1.เด็กหญิงดลชนก     เวสสถาปัตย์   2. เด็กหญิงนิชาภัทร   เหล่าประเสริฐศิริ

   3. เด็กหญิงบุญธิตา    พรหมมิ         4. เด็กหญิงพิชญา     หน่อแก้ว

   5. เด็กหญิงภิญญดา   ศรีสมบูรณ์


    การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้ 92 คะแนน เหรียญทอง

   1. เด็กหญิงภรศศิร์  ชูชาติ             2. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีขวัญ

   3. เด็กหญิงอัลนิสา  ดุมลักษณ์       4. เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่เย็น
   5. เด็กหญิงเนตรนภา  หลำสมหวัง


 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ได้ 85.4 คะแนน  เหรียญทอง

1. นางสาวกมลศรี  บุญฤทธิ์             2. นายกรรณชนก  แสงรัตน์

3. นางสาวจริยา  เพียรบำหยัด         4.  นายจิรายุทธ  เรืองผล
5. นายณภัทร  คงกุทอง                  6. นางสาวธนัชพร  สืบสิน
7. นายธนาดุล  หวังชัย                   8. นายธนโชติ  กะนีจิตร์
9. นายปกรณ์  ไชยวัณณ์              10. นางสาวปิยธิดา  ถิ่นท่าเรือ
11. นายพฤกษ์  ณ นคร                12. นายภากร  ปรางแก้ว
13. นายภาวิศ  เสียงธรรมกุล         14. นายยงยุทธ  แซ่หลี
15. นายรุจดนัย  ชัยสิทธิ์              16. นางสาววรัญญา  บุญรักษา
17. นายสหพล  ชัยประเดิมศักดิ์    18. นายสิรภพ  ขันทอง
19. นายอนวัช  กล้าศึก                
20. นางสาวโฉมกัญญ์  อุ้ยกิ้ม


 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3   ได้ 83.8 คะแนน เหรียญทอง

1. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วพิลา

 การแข่งขันทำอาหาร  น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3   ได้ 82.6 คะแนน เหรียญทอง

1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองชู

2. เด็กหญิงภัทรภร  โฆษิตธนโชติ
3. เด็กชายเอกณัฐ  ทองขาว