Posted: 2019-01-14

นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.5 (MICP) ทัศนศึกษา ณ Thanyapura Health & Sports Resort Phuket

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา MICP ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 (MICP) ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ Thanyapura Health & Sports Resort  Phuket เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญมาตราฐานระดับโลกมาให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมฐานและเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพรวมกิจกรรมนักเรีนชั้น ป.1/1 - 1/4  วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2562 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/580

ภาพรวมกิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1 -2/2 วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/581

ภาพรวมกิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1 - 3/2 วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/582