Posted: 2019-01-31

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษชาติ

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต  ตามหน่วยการเรียนรู้ "ต้นไม้" ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนรู้จักต้นไม้ ดอกไม้ หลากหลายชนิดต่างๆ จากสถานที่จริง