Posted: 2019-03-06

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

 

     ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้กำหนดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test  NT)  ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทางโรงเรียนฯ ได้จัดสอนเสริมให้นักเรียนในคาบเรียนและดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนในระบบการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทุกคน นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน