Posted: 2019-03-08

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

            วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ภาพรวมกิจกรรม http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/594