Posted: 2019-04-05

Summer course 2019 “เรียนรู้สนุกคิดกับสะเต็มศึกษา ปีที่2”

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรม  Summer course 2019 “เรียนรู้สนุกคิดกับสะเต็มศึกษา ปีที่2”ซัมเมอร์ “เรียนรู้สนุกคิดกับสะเต็มศึกษา ” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์