Posted: 2019-04-29

นักเรียนซัมเมอร์คอร์ส ระดับปฐมวัย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน

    วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนซัมเมอร์คอร์ส ระดับปฐมวัย ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน เพื่อให้นักเรียนรู้ สังเกตจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนไดสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนนอกห้องเรียน