Posted: 2019-04-30

ปิดค่ายสะเต็มศึกษา

 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกส่งเสริมงานวิชาการ สรุปกิจกรรมปิดค่ายสะเต็มศึกษา 4 วิชาหลัก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์   โดยบูรณาการเป็นกิจกรรม 21 กิจกรรมจัดคาบเรียน 6 ชม. / วัน (90 ชม.) และมอบเกียติบัตรแก่นักเรียนค่ายในครั้งนี้ด้วย