Posted: 2019-05-06

ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตเข้าฉีดพ่นสารเคมีป้องกันยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ตามแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีในโรงเรียน