Posted: 2019-05-12

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน สู่ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนสู่ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น แผนกมัธยมศึกษา เพื่อรับชม VTR โรงเรียน ฟังการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2562 จาก

*ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย นางสุนันทา  สง่ากอง 

*ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา นางนิจเรศ จองบุตรดี

*รองผู้อำนวยการ นางชญาภา หมอเล็ก รองผู้อำนวยการ นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

*ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุนันท์ มะลิชู 

     พบคุณครูประจำชั้น ณ ห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน